Monday, October 8, 2018

INFORMATII PRELIMINARE - INSCRIERI & RETRAGERI

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ; 
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ 

A. LICENȚĂ - CURS OPȚIONAL

SERII:
1. VINERI 12:00-14:00, Amf. I. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU):
2. MARȚI 16:00-18:00, Amf. I. Bogdan (CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA):

ATENȚIE!!!
- Cei ce doresc să urmeze acest curs trebuie să completeze formularele de înscriere pentru cursul de Etică și Integritate Academică (EIA), care se găsesc aici:
- Cursul se va desfășura în două serii și are caracter opțional (adică înscrierea și participarea nu sînt obligatorii, dar cei care se înscriu sînt obligați să urmeze și să promoveze acest curs la fel ca pe oricare altul). 
- Date fiind constrîngerile legate de spațiile de învățămînt, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu putem organiza decît 2 serii a cîte maxim 130 de studenți. Accesul în cele 2 serii se va acorda în ordinea înscrierilor pînă la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.

Regulamentul studentului FLLS prevede data limită de 15 octombrie pentru definitivarea listelor de studenți înscriși la cursurile opționale. Am hotărît să extindem acest termen pînă la 22 octombrie, data pînă la care vom accepta retrageri și noi înscrieri (acestea se pot face prin completarea unui formular - informații la Inscrieri și retrageri de la cursul opțional EIA - link). 
N.B. Odată expirat acest termen, studenții care nu au operat retragerea se consideră membri ai cursului opțional și sînt obligați să îl promoveze prin îndeplinirea obligațiilor impuse de acel curs.

GENERALITĂȚI
Statutul cursului este OPȚIONAL.
- Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.
La unele departamente, cursul figurează în planurile de învățămînt ca opțional de anul I, la altele, ca opțional de anul al 3-lea, dar – ATENȚIE !!! – în acest caz orele se efectuează în anul I, iar creditele aferente cursului se iau cu anticipație în contul anului al III-lea (adică NU SE CONTABILIZEAZĂ/NU CONTEAZĂ PENTRU ANUL I !).
De asemenea, se poate ca la unele departamente studenții să aibă obligația să parcurgă doar primul modul, Etică și integritate academică (primele 7 săptămîni – 14 ore), în vreme ce la altele este obligatoriu și modulul de Conduita cercetării și scriere academică  (deci și celelalte 7 săptămîni – în total 14 săpt./28 ore).

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
- prezență minim 50%;
- verificare în pre-sesiune printr-un proiect final, adică un eseu-dezbatere de 3 pagini standard (nu se dă examen).

B. MASTERAT - CURS OBLIGATORIU

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică [EIA] + Conduita cercetării și scrierea academică [CCSA])

SERII:
1. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. I. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU):
Studii americane
Studii est-asiatice
Traduceri literare (MTTLC)
Studii culturale slave 
Spațiul islamic

2. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. PUSHKIN (CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA):
Studii culturale britanice
Lingvistica limbii engleze
Formarea interpreților de conferință
Traduceri specializate și terminologie
CLOE

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
- prezență minim 50%
- verificare printr-un test-grilă din primul modul (EIA) și un proiect final (eseu-dezbatere de 3 pagini) pentru modulul al doilea (CCSA).
Alte detalii importante la CONDITII DE ABSOLVIRE SI TERMENE DE PREDARE (link).

Saturday, March 3, 2018

Non-Romanian Students and Resits / Studenti straini si restante  • Please continue to monitor this post and speak with your department's secretary for further details regarding the teaching of this course in English for non-Romanian students. The class will be scheduled for the second semester.

  • RESTANȚIERII la acest curs vor trebui să predea eseurile de examen pînă la data de 5 sept. Excepție fac masteranzii care nu au avut cel puțin 4 prezențe la curs și care vor trebui să refacă acest curs în anul al II-lea de studii masterale.
  • Conditiile pentru promovare sint aceleasi - a se consulta sectiunea CONDITII DE ABSOLVIRE SI TERMENE DE PREDARE” (adica eseu pe tematica din prelegeri si/sau din „curriculumul-cadru” - temele 1-10 de pe acest site; daca nu ati intrunit numarul minim de prezente și puteți documenta un motiv serios pentru neîndeplinirea acestei condiții, va trebui să dublați dimensiunea eseului).
  • ! Va rog sa fiti cititi cu atentie precizarile despre modalitatea de predare a eseurilor!

Wednesday, November 15, 2017

CONDITII DE ABSOLVIRE SI TERMENE DE PREDARE

OBLIGAȚII MINIMALE PENTRU ABSOLVIREA CURSULUI ce le revin studenților:

LICENȚĂ
1.    PREZENȚĂ de minim 50% (Cei ce nu îndeplinesc această cerință vor repeta cursul în anul următor cu aceleași condiții de promovare.)
2.  ESEU-dezbatere de 3 pagini standard (adică 6.000 de semne tipografice/characters with spaces in menu-ul Word count) pe un caz/subiect relevant tematicii discutate la cursuri ori cuprinse în „curriculum-ul cadru” postat pe capitole pe acest site.

MASTERAT
1.    PREZENȚĂ de minim 50% (Cei ce nu îndeplinesc această cerință vor repeta cursul în anul următor cu aceleași condiții de promovare.)
2.  TEST-GRILĂ din primul modul (EIA).
3.  ESEU-dezbatere de 3 pagini standard (adică 6.000 de semne tipografice/characters with spaces in menu-ul Word count) pe un caz/subiect relevant tematicii din modulul al doilea (CCSA).

TERMEN predare eseu (Licență + Masterat):
      20 ian. 2019.

- CUM SE PREDAU ESEURILE 
(Licență + Masterat):
a)       Eseurile se vor transmite prin email, atașate la mesaj (attachment), la adresa titularului de curs de la seria voastră (fie bogdan.stefanescu@lls.unibuc.ro, fie dragos.ivana@lls.unibuc.ro).
!!! Fisierul-atașament cu eseul va purta titlul: „
MA / LIC [AN] [NUME] [PRENUME] ESEU EIA” - cu pauze intre cuvinte!!! (Exemplu: LIC 2018 STEFANESCU BOGDAN ESEU EIA.DOC)
          (Vă rugăm să respectați cerința aceasta ca să ne ușurați arhivarea eseurilor.)
b)          Totodată, eseurile se vor încărca obligatoriu în contul Turnitin al cursului pentru controlul originalității.
Pentru această operație, vă veți crea un cont personal și veți depune eseul vostru accesînd adresa http://www.turnitin.com/ro/home:
   Pentru Seria 1 - Bogdan Stefanescu

     ID curs: 16780935; cheie de înregistrare: da2017 
   Pentru Seria 2 - Dragos Ivana

     ID curs 19395741; cheie de înregistrare: EIA2018  
   Pentru detalii și ajutor vă rog să folosiți Ghidul de la 
Ghid Turnitin - studenti (link).


N.B. Cu acordul directorilor de departament/program masteral, studenții care nu pot îndeplini condițiile minimale de prezență (doar cazurile justificate și documentate – medicale, burse în străinătate) pot compensa prin predarea unui al doilea eseu ori prin dublarea dimensiunilor eseului final.

Thursday, October 19, 2017

DESCRIEREA, CERINȚELE ȘI OBIECTIVELE CURSULUI

PREAMBUL

Cursul de Deontologie academică este una dintre componentele principale ale proiectului de consolidare a integrității academice în cadrul Universității din București, finanțat prin intermediul Fondului de Dezvoltare Instituțională pus la dispoziția universităților de către Ministerul Educației Naționale.
Cursul se adresează studenților Universității din București din anul I de masterat și de doctorat. Cursul totalizează 14 ore fizice și 3 credite ECTSsuplimentare în raport cu cele 30 de credite semestriale obligatorii din planul de învățământ. Condițiile de absolvire sunt frecvență de minimum 50% și înaintarea unui referat final, de circa 6000-10000 de semne, axat pe un studiu de caz în domeniul deontologiei academice. Forma de evaluare este Verificare și se notează cu calificativele ADMIS / RESPINS.
Absolvirea cursului de Deontologie academică reprezintă o condiție de înscriere la examenul de finalizare a ciclului masteral, respectiv doctoral în Universitatea din București.

OBIECTIVE

Obiectivele cursului sunt comune tuturor domeniilor.
Obiectiv general: formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a studenților din Universitatea din București.
Obiective specifice / operaționale:
·        Deprinderea noțiunilor de bază ale deontologiei academice;
o   să cunoască noțiunile de bază ale deontologiei academice.
·        Cunoașterea normelor explicite (texte cu valoare normativă) sau implicite (cutume, practici) care reglementează conduita academică a muncii intelectuale a studenților în activitățile desfășurate în cadrul programelor de studii ale UB;
o   să explice diferențele dintre normele explicite și normele implicite care reglementează munca intelectuală a studenților.
·        Înțelegerea acestora (rațiunea lor, specificitatea în raport cu normele altor instituții similare, corelarea lor cu alte norme deontologice etc.);
o   să argumenteze rațiunea normelor deontologice ale UB și să compare aceste norme cu normele altor instituții.
·        Asimilarea acestora (raportarea lor nemijlocită la activitatea academică desfășurată de către fiecare dintre cursanți în cadrul programelor de studii ale UB);
o   să raporteze aceste norme la standardele disciplinare specifice.
·        Asumarea acestora în activitatea academică a cursanților;
o   să își dezvolte o cultură a responsabilității în munca intelectuală din UB.
·        Aplicarea cunoștințelor dobândite în raport cu specializările și nivelurile de studii ale cursanților;
o   să aplice cunoștințele dobândite în activitățile intelectuale specifice programului de studii urmat.
·        Internalizarea bunelor practici de conduită intelectuală;
o   să manifeste solidaritate, reactivitate și suport pentru consolidarea integrității academice în UB.

INFORMATII PRELIMINARE - INSCRIERI & RETRAGERI

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;  MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ   A. LICENȚĂ  - CURS OP ȚIONAL SER...